Thiết Kế

Chú trọng thực hiện các dịch vụ đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng định kì nhà máy nhiệt điện đốt than; lọc hóa dầu, hóa chất…

Xem thêm

Thi Công

Chú trọng thực hiện các dịch vụ đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng định kì nhà máy nhiệt điện đốt than; lọc hóa dầu, hóa chất…

Xem thêm

Thương Mại

Chú trọng thực hiện các dịch vụ đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng định kì nhà máy nhiệt điện đốt than; lọc hóa dầu, hóa chất…

Xem thêm

Giám Sát

Chú trọng thực hiện các dịch vụ đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng định kì nhà máy nhiệt điện đốt than; lọc hóa dầu, hóa chất…

Xem thêm

 

+ 0
Cán bộ công nhân viên
+ 0 tỷ
Dự kiến doanh thu năm 2020
+ 0
Khách hàng khắp cả nước
+ 0 tỷ
Doanh thu từ năm 2011 đến 2015