+ 0
Cán bộ công nhân viên
+ 0 tỷ
Dự kiến doanh thu năm 2020
+ 0
Khách hàng khắp cả nước
+ 0 tỷ
Doanh thu từ năm 2011 đến 2015